Nimptsch nás spojuje

Lis 22, 2020 | Aktuality

Cílem projektu je rozšíření nabídky cestovního ruchu a zvýšení turistické atraktivity území Podorlicka na české straně a části území Dolního Slezska na polské straně, a to realizací investičních a neinvestičních aktivit projektu. Dojde ke zpřístupnění a obnově přírodního a kulturního dědictví obou měst propojených společnou historií (rodem Nimptsch) a i dalšího historicky cenného přírodního a kulturního potenciálu, který se rovněž nachází v daném regionu a které oba partnery a atraktivní místa spojuje – rod Nimptsch (trasa „Nimptsch nás spojuje“ z Letohradu do Niemczy s možností návštěvy dalších historicky zajímavých míst – trasa Nimptsch nás spojuje: Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Hedeč – Králíky, Międzylesie, Żelazno, Bardo, Niemcza). Investice partnerů spočívají ve stavebních pracích do stávajících nevyužívaných a nefunkčních objektů (budoucí oranžerie v Letohradu a historická bašta – budoucí informační centrum a odhalení historických obranných hradeb v Niemcze) a investicemi do revitalizace zeleně, které tyto objekty obklopují. To přispěje spolu se společnou propagací ke zvýšení návštěvnosti dotčeného regionu. Projekt je nastaven tak, aby turista strávil ve vybraných regionech více než jeden den, poznal širší okolí a využil služeb v daném místě (např. ubytovacích a stravovacích služeb, které v současné době nejsou plně využívány). Zvýší se podíl cestovního ruchu v ekonomice, což podpoří ekonomický rozvoj tohoto příhraničního regionu, který přinese zvýšení zaměstnanosti (projeví se tedy ve vzniku nových pracovních míst) v odvětví cestovního ruchu a na něj navázaných ekonomických činností. Tím se zvýší nabídka práce v této příhraniční oblasti a sníží migrace obyvatel do centrálních oblastí a městských aglomerací.

V rámci realizace projektu budou realizovány tyto aktivity:
vytvoření trasy z Letohradu do Niemczy – „Nimptsch nás spojuje“:
– zhotovení letáku – mapa s trasou
– investiční části projektu:

a) Letohrad (revitalizace zámeckého parku, obnova objektu oranžerie včetně výsadby rostlin a dřevin v duchu její původní historické podoby a funkce, revitalizace zeleně)

b) Niemcza (např. rekonstrukce budovy historické bašty – úprava objektu na turist., kulturní a vystavovatelské centrum a vyhlídkové místo, odhalení historických hradeb, úprava prostranství u bašty pro potřeby turistické obslužnosti – revitalizace prostoru, např. výsadba nových dřevin, travnatých ploch, vybudování pochozích a pojezdových ploch – parkoviště, WC, dětské hřiště ve stylu středověku, instalace mobiliáře, osvětlení a miniatur letohradských zajímavostí.

 

Celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Podorlicko po stronie czeskiej i części regionu Dolny Śląsk po stronie polskiej poprzez realizację działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych projektu. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe dwóch miejscowości połączonych wspólną historią (ród Nimptschów) oraz inny historycznie cenny potencjał przyrodniczy i kulturowy, również znajdujący się w regionie i łączący obu partnerów oraz atrakcyjne miejsca – ród Nimptschów (trasa „Łączy nas Nimptsch“ z Letohradu do Niemczy z możliwością zwiedzania innych historycznie ciekawych miejsc – trasa „Łączy nas Nimptsch“: Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Hedeč – Králíky, Międzylesie, Żelazno, Bardo, Niemcza). Inwestycje partnerów polegają na pracach budowlanych w istniejących nieużytkowanych i niefunkcjonalnych budynkach (przyszła oranżeria w Letohradzie i historyczny bastion – przyszłe centrum informacyjne i odsłonięcie historycznych murów obronnych w Niemczy) oraz inwestycjach w rewitalizację zieleni otaczającej te budynki. To, wraz ze wspólną promocją, przyczyni się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających dany region. Projekt jest tak skonstruowany, aby turyści spędzali w wybranych regionach więcej niż jeden dzień, poznawali szersze otoczenie i korzystali z usług na miejscu (np. usług noclegowych i gastronomicznych, które obecnie nie są w pełni wykorzystywane). Dzięki temu zwiększy się udział turystyki w gospodarce, co wesprze rozwój gospodarczy regionu przygranicznego, skutkując zwiększeniem zatrudnienia (tj. nowymi miejscami pracy) w sektorze turystycznym i powiązanych z nim działach gospodarki. Zwiększy to podaż miejsc pracy na obszarze przygranicznym i zmniejszy migrację ludności do obszarów centralnych i aglomeracji miejskich.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
stworzenie trasy z Letohradu do Niemczy – „Łączy nas Nimptsch“:
– produkcja ulotki – mapa trasy
– część inwestycyjna projektu:

(a) Letohrad (rewitalizacja parku zamkowego, restauracja budynku oranżerii wraz z nasadzeniami roślin i drzew w duchu jej pierwotnej historycznej formy i funkcji, rewitalizacja zieleni)

b) Niemcza (m.in. odbudowa zabytkowego budynku bastionu – adaptacja budynku na centrum turystyczno-kulturalno-wystawiennicze i punkt widokowy, odsłonięcie zabytkowych murów, adaptacja terenu przy bastionie na potrzeby usług turystycznych – rewitalizacja terenu, m.in. nasadzenia nowych drzew, powierzchnie trawiaste, budowa miejsc spacerowych i przejazdowych – parking, toalety, plac zabaw dla dzieci w stylu średniowiecza, montaż mebli, oświetlenia i miniaturowych figur atrakcji Letohradu.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

 

KDE NÁS NAJDETE

Městský úřad Letohrad
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad

KONTAKTY

+420 465 676 420
e-podatelna@letohrad.eu
Město Letohrad
Nimptsch nás spojuje

NAPIŠTE NÁM

2 + 14 =