Revitalizace areálu zámeckého parku

Lis 20, 2020 | Projekty Letohrad

Před deseti lety zpracoval pro město Letohrad architektonický ateliér EXIMA studii pod názvem „EKOAREÁL – PARK Letohrad“, která řešila širší vztahy a budoucí možné kvalitní využití území od zámecké terasy, přes zámecký park, bývalé zahradnictví, školní zahradu, rozšíření hřbitova až po kapli na Kopečku. Tento dokument byl připraven proto, abychom měli podklad pro podání žádosti o dotace na některé z uvedených území z prostředků Evropské unie. V celém plánovacím období 2010 – 2015 však nebyl žádný dotační titul, který bychom mohli využít.

Až pro současné plánovací období svitla naděje, že prostřednictvím Euroregionu Glacenzis, tedy přeshraniční spolupráce s Polskem budou nějaké zdroje na náš záměr. Proto byla v roce 2016 zpracována v součinnosti s polským partnerským městem studie s názvem „Revitalizace areálu zámeckého parku v Letohradě a navazujících ploch veřejné zeleně“. Byl to jediný dostupný zdroj dotačních prostředků, ovšem orientovaný na přeshraniční cestovní ruch, kterému bylo nutné náš záměr přizpůsobit.

Studie byla představena letohradské veřejnosti 6.dubna 2016 v domě kultury. Od té doby jsme podali třikrát žádost o dotaci a to v květnu 2016, v září 2017 a v září 2018. Ve všech případech jsme skončili tzv. pod čarou, mezi projekty, na které již nezbyly finance. Až v roce 2019 s ohledem na změny záměrů žadatelů v pořadí před námi jsme postoupili mezi financovatelné projekty a v dubnu 2019 nám bylo potvrzeno, že budeme moci dotaci využít.

Nechali jsme tedy architektonické ateliéry zpracovat dokumentaci pro provedení stavby, která vycházela z odsouhlasené studie představené občanům 6.4.2016. Po deseti letech úsilí se blížíme k cíli kdy máme realizovatelný projekt i peníze. Přichází čas upřesnění rozpočtů, výběrového řízení na zhotovitele díla a představení již jasného řešení včetně termínů provedení. O dalších krocích budeme spoluobčany informovat v Letohradském zpravodaji, na internetových stránkách města a dalšími cestami.

 

Dziesięć lat temu pracownia architektoniczna EXIMA przygotowała dla miasta Letohrad opracowanie „EKOAREÁL – PARK Letohrad“, które dotyczyło szerszych relacji i możliwego przyszłego jakościowego wykorzystania terenu od tarasu zamkowego, poprzez park zamkowy, dawne ogrodnictwo, ogród szkolny, przedłużenie cmentarza do kaplicy na wzgórzu. Niniejszy dokument został przygotowany w celu stworzenia podstaw do ubiegania się o środki finansowe Unii Europejskiej dla niektórych z tych obszarów. Nie było jednak tytułu dotacji, który moglibyśmy wykorzystać w całym okresie planowania 2010 – 2015.

Dopiero w obecnym okresie planowania zaświtała nadzieja, że poprzez Euroregion Glacenzis, czyli współpracę transgraniczną z Polską, znajdą się jakieś środki na nasz projekt. Dlatego w 2016 roku we współpracy z polskim miastem partnerskim przygotowano opracowanie „Rewitalizacja Parku Zamkowego Letohrad i przyległych terenów zieleni publicznej“. Było to jedyne dostępne źródło dotacji, ale było ono nastawione na turystykę transgraniczną, do której trzeba było dostosować nasz plan.

Opracowanie zostało przedstawione publiczności Letohradu 6 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury. Od tego czasu trzykrotnie składaliśmy wnioski o dofinansowanie, w maju 2016 r., wrześniu 2017 r. i wrześniu 2018 r. We wszystkich przypadkach kończyliśmy poniżej kreski, wśród projektów, na które nie było już środków. Dopiero w 2019 roku, w świetle zmian w zamiarach wyprzedzających nas wnioskodawców, awansowaliśmy na projekt fundable i w kwietniu 2019 roku otrzymaliśmy potwierdzenie, że będziemy mogli skorzystać z dotacji.

W związku z tym zleciliśmy pracowniom architektonicznym przygotowanie dokumentacji na realizację budowy, która powstała w oparciu o zatwierdzone opracowanie przedstawione mieszkańcom 6 kwietnia 2016 r. Po dziesięciu latach starań zbliżamy się do punktu, w którym mamy realny projekt i pieniądze. Nadszedł czas na dopracowanie budżetów, rozpisanie przetargu na wykonawcę i przedstawienie jasnego rozwiązania wraz z datami wdrożenia. O kolejnych krokach będziemy informować naszych współobywateli w biuletynie Letohrad, na stronie internetowej miasta i w inny sposób.

KDE NÁS NAJDETE

Městský úřad Letohrad
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad

KONTAKTY

+420 465 676 420
e-podatelna@letohrad.eu
Město Letohrad
Nimptsch nás spojuje

NAPIŠTE NÁM

10 + 12 =